อาารโรคความดันโลหิตสูง

ทุกคนมีความดันโลหิต เพราะจะช่วยพลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และทุกคนควรรับรู้ว่าการรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบได้เมื่อหัวใจบีบตัวจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดความดันโลหิต