การเดินเร็ว

แน่นอนว่าเราทุกๆคนล้วนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะคงไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากปล่อยให้ชีวิตสูญเสียซึ่งความสุขที่แท้จริงได้ วันนี้หรือวันพรุ่งอาจจะไม่มีเราแล้วก็ได้หากวันนี้เรายังไม่หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง